SİNOP BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI YAYINLANDI!

SİNOP BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI YAYINLANDI!
31 Ekim 2022 - 16:43
SİNOP BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 1.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2022 tarih ve 31105704-020-E.120470/2588 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Ordu Mahallesi, 156 ada, 29 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylanması ile ilgili alınan İmar Komisyonuna Raporunun görüşülmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Sinop Merkez, Ordu Mahallesi, 156 Ada, 29 nolu parselin 03/12/2018 tarih 206 sayılı Belediye Meclis kararıyla ön izni verilen 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının
onaylanması talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz Belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. 1/25000 ölçekli Çevre düzeni planında ise "Kırsal Yerleşim Alanı" olarak görülmektedir. Öneri Plan ile; 4.100 m2 yüz ölçümünde parselin yaklaşık 1.453 m2 lik kısmı "Emsal:0,50-Yençok:6,50 mt "yapılaşma koşullarına sahip "Konut Alanı", yaklaşık 800 m2 lik kısmı "Emsal:0,50-Yençok:6,50 mt" yapılaşma koşullarına sahip "Ticaret Alanı" , 920 m2 lik kısmı "Park Alanı", 925 m2 lik kısmı ise yol olarak planlanmıştır. Parselde %45 DOP kesintisi sağlanmış, getirilen 18 kişilik nüfus için gerekli yeşil alan ayrılmıştır. Dolayısı ile, söz konusu parselin civarının planlı alanda kalması, önerilen planın çevre yapılaşma koşullarına uygun olması, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planına aykırılık teşkil etmemesi, planın bütünlük ilkesi gözetilerek İlimiz Merkez, Ordu Mahallesi, 156 Ada, 29 nolu parselde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onaylanmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 2.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2022 tarih ve 31105704-020-E.120470/2589 sayılı teklifi ile, Erol ÖZYÖRÜK isimli vatandaşın İmar planına yapmış olduğu itirazı ile ilgili alınan İmar Komisyonuna Raporunun görüşülmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez, Ordu Mahallesi, 145 ada, 59 ve 60 nolu parseller ile, 1260 nolu parselin uygulama imar planında gelişme konut alanı E:0.20, hmax: 6.50 m. olarak düzenlendiğini, komşu imar adalarında bulunan birçok arsanın aynı üst ölçekli plan kapsamında olduğu halde gelişme konut alanı lejantı ile TAKS:0.25, KAKS:0.50'den TAKS: 0.30, KAKS:0.60 olarak değiştirildiğini mağdur edildiğini, bu nedenle konunun bir kez daha Belediye Meclisinde görüşülebilmesi talebi incelendi.Söz konusu taşınmazlar 2016 yılında onaylanan imar planında "Ayrık Nizam -2 Kat" "TAKS:0,25-KAKS:0,50" yapılaşma koşullarına sahip "Konut Alanı" imarlı iken 21.06.2022 tarih 40 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan planlarda 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planına referans alınarak Emsal:0,20-Yençok:6,50 mt yapılaşma koşulları verilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgede parsel özelinde değil benzer şekilde mağduriyet yaşayan tüm parseller düşünülerek, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gerekli tadilatların yapılmasından sonra alt ölçekli planların da revize edilerek mağduriyetin giderilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 4.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2022 tarih ve 31105704-020-E.1203442597 sayılı teklifi ile, Perihan BAŞOĞLU isimli vatandaşın İmar planına yapmış olduğu itirazı ile ilgili alınan İmar Komisyonuna Raporunun görüşülmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: İlimiz Merkez, Korucuk Mahallesi, 118 ada, 47 nolu parselin maliki Perihan BAŞOĞLU imar planlarını takip edemediğini, bu nedenle imar planlarında parselinden yol geçirildiğini, yolun kaldırılabilmesiiçin imar planlarına itiraz etmektedir. İlimiz Merkez, Korucuk Mahallesi, 118 Ada, 47 nolu parsel Belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir bölümü "Tarım Alanı" bir bölümü ise "Yol" olarak görünmektedir.
Bu bölge incelendiğinde taşınmazın ve devamındaki yer alan bir kaç parselin önceki yıllarda hazırlanmış parselasyon planları bulunması göz önüne alınarak Belediyemizce söz konusu bölgede bir plan tadilatının hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 5.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2022 tarih ve 31105704-020-E.120334/2594 sayılı teklifi ile, Necla YILDIZ isimli vatandaşın İmar planına yapmış olduğu itirazı ile ilgili alınan İmar Komisyonuna Raporunun görüşülmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez, Bostancılı Mahallesi, 205 ada, 5 nolu parselin maliki Necla YILDIZ il dışında olmasından dolayı imar planlarını takip edemediğini, onaylanan imar planların kendilerini mağdur ettiğini kazanılmış olan hakkının geri tesis edilmesi için imar planlarına itiraz etmektedir.İlimiz Merkez, Bostancılı Mahallesi, 205 ada, 5 nolu parsel 21/06/2022 tarih 40 Sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanan imar planında bir kısmı "yol" bir kısmı "günübirlik Tesis" olarak görünmektedir.
Konu ile ilgili Meclisçe yapılan değerlendirmede söz konusu bölgede 21/06/2022 tarih 40 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan imar planlarında 3621 Sayılı Kıyı Kanunun ve Yönetmeliklerine uygun plan kararı getirildiğinden, askı süresi içerisinde bölgede yapılan itirazların da aynı gerekçe ile kabul edilemediği anlaşıldığından imar planına yapılan itirazın 3621 Sayılı Kıyı Kanununa aykırı olması nedeniyle reddine Meclisçe oybirliği ile karar verildi. Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 6.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2022 tarih ve 31105704-020-E.120340/2596 sayılı teklifi ile, Hüseyin GÜNDOĞDU isimli vatandaşın İmar planına yapmış olduğu itirazı ile ilgili alınan İmar Komisyonuna
Raporunun görüşülmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez, Korucuk Mahallesi, 118 ada, 55 ve 56 nolu parsellerin maliki Hüseyin GÜNDOĞDU hastalığı nedeniyle imar planlarını takip edemediğini,, bu nedenle imar planlarında parsellerinden yol geçirildiğini, yolun kaldırılabilmesi için imar planlarına itiraz etmektedir. Konu ile ilgili Meclisçe yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez, Korucuk Mahallesi, 118 ada, 55 ve 56 nolu parseller belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir bölümü "Tarım Alanı" bir bölümü ise "Yol" olarak görüldüğü, söz konusu bölge incelendiğinde taşınmazın ve devamında yer alan bir kaç parselin önceki yıllarda hazırlanmış parselasyon planlarının bulunduğu anlaşıldığından, Belediyemizce söz konusu bu bölgede bir plan tadilatı hazırlanarak belediye meclisine sunulmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 7.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2022 tarih ve 31105704-020-E.120345/2608 sayılı teklifi ile, Basri ÖZGEN isimli vatandaşın İmar planına yapmış olduğu itirazı ile ilgili alınan İmar Komisyonuna Raporunun görüşülmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Konu ile ilgili Meclisçe yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez, Gelincik Mahallesi, 589 ada, 9 ve 29 nolu parseller Belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 29 nolu parselin bir bölümü "Ayrık Nizam-3 Kat" "TAKS:0,40-KAKS:1,20"   yapılaşma   koşullarına   sahip   "Konut   Alanı"   bir   bölümü   ise   "Yol"    olarak   görünmektedir.   Söz   konusu   planlama   parsellerin   doğusunda   yer   alan   Afete   Maruz   Bölge   sınırlarının   plana   işlenmesi   nedeniyle, yapı adasındaki parsellerin yola cepheli kalmasını sağlamak amacıyla yapıldığı, talebin kabul edilmesi halinde çıkmaz yol ihdas edilmesi gerektiği, ayrıca itirazın plan askı süresi içerisinde yapılmadığı anlaşıldığından talebin reddine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 8.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2022 tarih ve 31105704-020-E.120514/2622 sayılı teklifi ile, Sinop Merkez 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, imar planı sınırları içerisinde kalan,"OtelAlanlarında” kıyı şeridinin halkın kullanıma açık kalmasını sağlayacak ekte yer alan plan notu ilavesinin yapılabilmesi ile ilgili alınan İmar Komisyonuna Raporunun görüşülmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Belediye Meclisinin 21/06/2022 tarih ve 40 sayılı kararıyla onaylanan imar planlarında İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce uygulamada yaşanılan aksaklıklar ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iletilen vatandaş şikayetleri de göz önüne alınarak, imar planı sınırları içerisinde kalan “Otel Alanlarında” kıyı şeridinin halkın kullanımına açık kalmasını sağlayacak plan notu ilavesi ile ilgili plan değişikliğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Meclise sunulmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi. Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 9.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.120755 sayılı teklifi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Gündemin 9.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.120755 sayılı teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Kasım ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 11.maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/09/2022 tarih ve 65370390-952.03.06.03-E.122120/ sayılı teklifi ile, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi Önder Serdar ÖZTÜRK’ün 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği 2022 yılına ait ücretinin belirlenmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Belediye Başkanlığının 15/09/2022 tarih ve 387 sayılı olurları ile, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi Önder Serdar ÖZTÜRK’ün 2022 yılı için aylık brüt ücretinin22.905,29.-TL.olarak belirlenmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
 
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin12.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih                 ve                  31105704-020-E.122184/2880                  sayılı                  teklifi, Gündemin14.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122197/2887 sayılı teklifi, Gündemin15.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122203/2889 sayılı teklifi, Gündemin17.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122263/2903 sayılı teklifi, Gündemin22.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122258/2898 sayılı teklifi, Gündem dışı görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/10/2022 tarih ve 31105704-020-E.122576/2944 sayılı teklifi,

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Gündemin12.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122184/2880 sayılı teklifinin,
Gündemin14.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122197/2887 sayılı teklifinin, Gündemin15.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122203/2889 sayılı teklifinin, Gündemin17.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122263/2903 sayılı teklifinin, Gündemin22.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122258/2898 sayılı teklifinin, Gündem dışı görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/10/2022 tarih ve 31105704-020-E.122576/2944 sayılı teklifinin,

Gündem dışı görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/10/2022 tarih ve 31105704-020-E.122559/2948 sayılı teklifi Meclisçe incelendi. Gündem dışı görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/10/2022 tarih ve 31105704-020-E.122559/2948 sayılı teklifinin
İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Kasım ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 13.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122271/2884 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez, Zeytinlik Mahallesi, 696 ada, 4 nolu parselin maliki parselinin sınırı ileAda sınırı arasında kalan kısmının satışının yapılması talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: İlimiz Merkez, Zeytinlik Mahallesi, 696 ada, 4 nolu parselin maliki parselinin cephesinin inşaat yapmaya yeterli olmaması nedeni ile parsel sınırı ile ada kenarı sınırı arasında kalan kısmın( yol boşluğu tescil dışı alan ) satın almak için talepte bulunmuştur. Konu ilgili Meclisçe yapılan değerlendirmede 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereği Ada sınırı ile parsel sınırı arasında kalan kısmın (yol boşluğu tescil dışı alan ) 696ada, 4 nolu parsele ihdas edilmek üzere satışının yapılmasına, satış ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 18.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122200/2894 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez, Yeni Mahalle, 186 ada, 40 nolu parselin yol cephesinde bulunan ekli krokide gösterilen tescil harici yol boşluğunun ihdas edilerek satışının yapılabilmesi, satış iş ve işlemleri için Belediye Meclisince Belediye Encümenine yetki verilebilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: İlimiz Merkez, Yeni Mahalle, 186 ada, 40 nolu parselin yol cephesinde bulunan tescil harici yol boşluğunun ihdas edilerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereği satışının yapılmasına 07/09/2020 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis kararı ile karar verilmiştir. Şehir imar planları 16/02/2021 tarihinde Mahkemece yürütmeyi durdurma kararı almış, devamında, 28/10/2021 tarihinde Mahkeme Kararınca imar planları iptal olmuş olduğundan, ilgili işlemlere devam edilememiştir. Yeni İmar planlarının 21/06/2022 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmesi nedeni ile bahse konu Meclis Kararının yeni imar planlarına göre güncellenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle İlimiz Merkez, Yeni Mahalle, 186 ada, 40 nolu parselin yol cephesinde bulunan ekli krokide gösterilen tescil harici yol boşluğunun ihdas edilmek üzere satışının yapılmasına, satış ve işlemleri için Belediye Meclisince Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 19.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122239/2895 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez,Ada Mahallesi, 642 ada, 12 ve 14 nolu parsellerin (eski 292 ada, 182 ve 232 nolu parseller) ekli krokide gösterilen yola giden kısımları ile yoldan ihdas edilecek kısımlarının satış ve/veya takas işlemlerinin yapılabilmesi bu işlemler için Belediye Meclisince Belediye Encümenine yetki verilebilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez, Ada Mahallesi, 292 ada, 182 ve 232 nolu parsellerin yola giden kısımları ile yoldan ihdas edilecek kısımlarının satış ve/veya takas işlemlerinin yapılmasına 3194 Sayılı İmar Kanununun
17. maddesi gereği 07/07/2020 tarih ve 43 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile karar verilmiştir. Şehir imar planları 16/02/2021 tarihinde Mahkemece yürütmeyi durdurma kararı almış, devamında, 28/10/2021 tarihinde Mahkeme kararınca imar planları iptal olmuş olduğundan, ilgili işlemlere devam edilememiştir. Yeni İmar planlarının 21/06/2022 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmesi nedeni ile bahse konu Meclis kararının yeni imar planlarına göre güncellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle İlimiz Merkez, Ada Mahallesi, 642 ada, 12 ve 14 nolu parsellerin (eski 292 ada, 182 ve 232 nolu parseller) ekli krokide gösterilen yola giden kısımları ile yoldan ihdas edilecek kısımlarının satış ve/veya takas işlemlerinin yapılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Meclisince Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 20.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122234/2896 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez, Zeytinlik Mahallesi, 433 ada 1 nolu parselin dere, yol ve park alanına tahsisli kısımları ile, yoldan ihdas edilecek kısımların satış ve/veya takas yapılması talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez, Zeytinlik Mahallesi, 433 ada, 1 nolu parselin maliki parselinin dere, yol ve park alanına tahsisli kısımları ile yoldan ihdas edilecek kısımlarının satış ve /veya takas işlemlerinin yapılmasını talep edilmektedir. Konu ile ilgili Meclisçe yapılan değerlendirme 433 ada, 1 nolu parselinin yol dere ve park alanına tahsisli kısımları ile yoldan ihdas edilecek olan tescil dışı alanın satış ve/veya takas işlemlerinin yapılmasına, satış ve/veya takas işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Meclisince Belediye Encümenine yetki verilebilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 21.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.122231/2897 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Yeni Mahalle 186 ada, 41 nolu parselin güney ve batı cephesinde ekli krokide gösterilen tescil harici yol boşluklarının ihdas edilerek satışının yapılabilmesi, satış ve işlemleri için Belediye Meclisince Belediye Encümenine yetki verilebilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez, Yeni Mahalle, 186 ada, 41 nolu parselin güney ve batı cephesinde bulunan tescil harici yol boşluğunun ihdas edilerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereği satışının yapılmasına     10/08/2020     tarih     ve     53     sayılı     Belediye     Meclis     Kararı     ile     karar     verilmiştir.     Şehir     imar     planları     16/02/2021     tarihinde     Mahkemece     yürütmeyi     durdurma     kararı     almış, devamında, 28/10/2021 tarihinde Mahkeme kararınca imar planları iptal olmuş olduğundan, ilgili işlemlere devam edilememiştir. Yeni İmar planlarının 21/06/2022 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmesi nedeni ile bahse konu Meclis Kararının yeni imar planlarına göre güncellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle İlimiz Merkez, Yeni Mahalle, 186 ada, 41 nolu parselin güney ve batı cephesinde ekli krokide gösterilen tescil harici yol boşluklarının ihdas edilerek satışının yapılmasına, satış ve işlemleri için Belediye Meclisince Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündem dışı görüşülmesi kabul edilen Özel Kalem Müdürlüğünün 03/10/2022 tarih ve 67088654-020-E.122592/248 sayılı teklifi ile, 23-25 Eylül Hollanda'da düzenlenmiş olan 3.Bant Gençler Şampiyonasında 3.olan Milli sporcumuz Sinoplu DenizcanAKKOCA' ya hediye olarak 1 adet Cumhuriyet altını verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ 23-25 Eylül tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenmiş olan 3.Bant Gençler Şampiyonasında 3.olan Milli sporcumuz Sinoplu Denizcan AKKOCA' ya hediye olarak 1 adet cumhuriyet altını verilmesi talep edilmektedir. Konu ile ilgili Meclisçe yapılan değerlendirmede, genel bir karar alınmasının uygun olacağı düşünülmüş olup, bundan böyle uluslararası yarışmalarda İlimizi bireysel olarak temsil eden ve derece alan sporcularımızdan 1. olana Çeyrek Altın, 2. Ve 3. olana ise gram altın verilmesine, Meclisçe oybirliği ile karar verildi. Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündem dışı görüşülmesi kabul edilen Zabıta Müdürlüğünün 03/10/2022 tarih ve 59468105-020-E.122591/538 sayılı teklifi ile, S Plaka Servis Yönetmeliği Değişikliği talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: 22/09/2022 tarih ve 29 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvuran S.S 9 Sinop Tangal Minibüsçüleri Kooperatif Başkanlığı, Sinop Belediye Başkanlığımızca uygulanmakta olan Sinop Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 15. Maddesinde yer alan Gerçek ve Tüzel Kişilerin bölümünde belirtilen işlemleriYönetmeliğin Yayınlandığı Tarih İtibari İle En Fazla 2 adet S Plaka Sahiplenir” maddesinin 4 e çıkarılmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili Meclisçe yapılan incelemede talebin detaylı olarak incelendikten sonra yeniden görüşülerek karara bağlanmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündem dışı görüşülmesi kabul edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2022 tarih ve 21559232-110.04-E.122510/898 sayılı teklifi ile, Sinop Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Sinop Belediyesi 2023 Yılı Performans Programının onaylanmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin 10.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/09/2022 tarih ve 31105704-020-E.120719/2706 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Yeni Mahalle,Ada Mahallesi ve Zeytinlik Mahallesi sınırları içinde yer alan Gazi Caddesi ve Enver Bahadır Caddesi üzerinde yapılaşması kısmen tamamlanmış bitişik nizam yapı adalarında cadde siluetini korumak amacı ile yeni yapılacak parsellere komşu parsellerde yer alan açık ve kapalı çıkmalar istikamet verilerek yapılaşmasına izin verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Yeni Mahalle, Ada Mahallesi ve Zeytinlik Mahallesi sınırları içinde yer alan Gazi Caddesi ve Enver Bahadır Caddesi üzerinde yapılaşması kısmen tamamlanmış bitişik nizam yapı adalarında cadde siluetini korumak amacı ile yeni yapılacak parsellere komşu parsellerde yer alan açık ve kapalı çıkmalar istikamet verilerek yapılaşmasına izin verilmesi talep edilmektedir.Söz konusu talebe karar verilebilmesi için imar komisyonu tarafından arazi incelemeleri yapılması gerektiği belirterek Meclisten ek süre verilmesi talep edildiğinden, talebin yeniden İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Kasım ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis ToplantısındaGündemin dışı görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/10/2022 tarih ve 31105704-020-E.122581/2946 sayılı teklifi ile, askı itirazlarına yönelik hazırlanan plan değişiklikleri talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Sinop Merkez İlçe 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, 21/06/2022 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Onaylanmış, 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Ağustos ayı Meclis toplantısında görüşülmüş, kabul edilen itiraza ilişkin alınan Meclis kararları Şahin Planlama Jeolojik Etüd Harita Tic. Ltd. Şti. ne gönderilmiştir.
İmar Komisyonu tarafından yapılan incelemede Şahin Planlama Jeolojik Etüd Harita Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları tadilatlarının Ağustos ayı Meclis toplantısında kabul edilen itirazlara ilişkin alınan Meclis kararlarına uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Şahin Planlama Jeolojik Etüd Harita Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının ( Ekli Planlardaki gibi ) 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b gereği onaylanmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısında Gündemin dışı görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/10/2022 tarih ve 31105704-020-E.122606/2951, sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez, Korucuk Mahallesi, 301Ada, 13 nolu parselde Hizmet Binası projesi kapsamında plan tadilatı talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Kadastro Müdürlüğü'nün 22/09/2022 tarihli yazıları ile, İlimiz Merkez, Korucuk Mahallesi, 301 Ada, 13 nolu parselde Hizmet Binası projesi kapsamında, 06/09/2022 tarih 2022/10 sayılı imar durumunda belirtilen yapılaşma koşulları ve kat yüksekliklerinde mağduriyet yaşadıklarını, yol kotunun Sinop-Ayancık yolundan alınması ve bina yüksekliğinin Yençok:8,00 mt olarak değiştirilmesi için plan tadilatı yapılmasını talep edilmektedir.
Söz konusu talebe karar verilebilmesi için imar komisyonu tarafından arazi incelemeleri yapılması gerektiği belirterek Meclisten ek süre verilmesi talep edildiğinden, talebin yeniden İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Kasım ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EKİM 2022
Bu haber 606 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum