SİNOP BELEDİYESİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI YAYINLANDI!

SİNOP BELEDİYESİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI YAYINLANDI!
22 Temmuz 2022 - 10:16
SİNOP BELEDİYESİTEMMUZ AYIOLAĞAN MECLİSTOPLANTISIKARARLARI BelediyeMeclisinin2022yılıTemmuzayıMeclisToplantısındaGündemin1.maddesindeyeralanİmarveŞehircilikMüdürlüğünün01/06/2022tarihve 31105704-020-E.114280/1203sayılıteklifi ile,İlimizMerkezOrduMahallesi,156ada,36noluparselineakaryakıtveLPG istasyonuamaçlı1/5000ölçekli nazım ve1/1000ölçekliuygulamaimarplanıhazırlanabilmesitalebiMeclisçeincelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ :İlimizMerkezOrdu Mahallesi156ada,36nolu parseleAkaryakıtveLPG amaçlıimarplanıhazırlanabilmesiiçin Belediye Meclisinden ön-izin kararıalınmasıtalep edilmiştir.Sözkonusu taşınmazBelediyesınırlarıiçerisindekalmaktaolup,1/5000 ölçekliNazım ve1/1000 ölçekliUygulamaİmarPlanıbulunmamaktadır.Karayolu kenarındayapılacak veaçılacak yönetmelikleretabidir. Taşınmaz1/25000 ölçekliÇevreDüzeniPlanındaÖzelplanlamaalanıiçerisindebulunmaktadır.1/25000 ölçekliçevredüzeniplanının 5.1.3başlıklıözel planlanmaalanlarının 5.1.3.4 plan hükmünde“bu alanlardakentin vekentlinin ihtiyacınayönelik konutalanları,kentselvesosyalaltyapıalanları, ticaretveyönetim merkezleri,konutdışıkentselçalışmaalanları,turizm tesisalanları,bakım veakaryakıtistasyonları,açık veyeşilalanlarilekentsel teknik altyapıalanlarıyeralabilir,sanayitesisleriilesanayiveendüstriyelham maddevemamulürünlerinin açık yadakapalıolarak depolanacağı tesisleryeralmaz”hükmü bulunmaktadır. Bunagöresözkonusu parselin 1/25000 ölçekliÇevreDüzeniPlanındaÖzelplanlamaalanıiçerisindekalmasıveilgiliplan hükmü gereğinceanılan parseldeAkaryakıtveLPG istasyonu yapılabileceğinden;Kamu Kurum vekuruluşlarından görüşlerinin alınması,imaresasjeolojik ve jeo-teknik etütraporlarının hazırlanmasıveyönetmeliklereuyulmasıkaydıile1/5000 ÖlçekliNazım ve1/1000 ÖlçekliUygulamaİmarPlanınaesasön izin verilmesineMeclisçeoybirliğiilekararverildi. BelediyeMeclisinin2022yılıTemmuzayıMeclisToplantısındaGündemin2.maddesindeyeralanİnsanveEğitim Müdürlüğünün28/06/2022tarihve65370390- 045.99-E.115960/267sayılıteklifi ile,5620SayılıKanunagöre2022yılıiçersindeçalıştırılacakgeçiciişçi35kişininadam ayvizesininonaylanmasıtalebiMeclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ :BelediyeveBağlıKuruluşlarıileMahalliİdareBirlikleriNorm KadroİlkeveStandartlarınaDairyönetmeliğin Geçiciişçilerbaşlıklı madde24(1)gereğiBelediyelerveMahalliidarebirliklerindekullanılacak geçiciişpozisyonlarıbu kurum vekuruluşlariçin norm kadrostandartları cetvellerindebelirlenen memurnorm kadrostandartlarıtoplamının yüzdeyirmisinigeçmemek üzerebulunacak sayının yuvarlanmasıvetam yılesasına görehesaplanmasısonucu adam/aysayısınagöremeclistarafından yıllık olarak belirlenir.”denilmektedir. Bu itibarla5620 sayılıkanunagöre2022yılıiçersindeBelediyemizin değişik birimlerindeiçin 35geçiciişçinin çalıştırılabilmesiiçin 175adam/Ay(5Ay) vizesinin onaylanmasınaMeclisçeoybirliğiilekararverildi. BelediyeMeclisinin2022yılıTemmuzayıMeclisToplantısında Gündemin3.maddesindeyeralanZabıtaMüdürlüğünün29/06/2022tarihve59468105-020- E.116027/347sayılıteklifi ile,S.S6NoluDolmuşçularveHalkOtobüsleriKarayoluYolcuTaşımaKooperatifinin,İlimizMerkezsınırlarıiçersindefaaliyetgösteren TopluTaşımaAraçları(DolmuşveHalkOtobüsü)içlerindebulunduğuşartlardandolayıakaryakıt,araçparçası,lastik,işçilikgiderlerivepersonelgiderlerinin aşırıartmasınedeniiledolmuşindibindivegüzergâhzam fiyatlarınınbelirlenmesitalebiMeclisçeincelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ :S.S.6Nolu DolmuşçularKooperatifinin DolmuşveHalk Otobüsü ücretlerineaitzam talepleriMeclisçeincelenmişolup,5393Sayılı BelediyeKanununun 15.maddesinin p bendigereğiaşağıdabelirlendiğişekildeolmasınaMeclisçeoybirliğiilekararverildi. S.S.6NOLU DOLMUŞCULAR KOOPERATİFİNİN GÜZERGAH : NORMAL : ÖĞRENCİ : İNDİ-BİNDİ 6,00 TL. 5,00 TL. SİNOP/FEN LİSESİ-GÜZELSANATLAR LİSESİ-OSMANİYE 7,00 TL. 6,00 TL. SİNOP/AKLİMAN-DİBEKLİ 7,50 TL. 6,50 TL. KYK-HASTANE/TOKİ-SANAYİ-ORDU KÖYÜ 7,00 TL. 6,00 TL. SİNOP/KORUCUK-OTOGAR-KİRAZTEPE 7,00TL. 6,00 TL. SİNOP-KORUCUK İÇİ-BOSTANCILIİÇİ 7,00 TL. 6,00 TL. KYK/EĞİTİM-FEN FAKÜLTESİ 6,00 TL. 5,00 TL. KYK-HASTANE/AKLİMAN 7,00 TL. 6,00 TL. SİNOP/HAVAALANI-CEZAEVİ-FEN FAKÜLTESİ 7,00 TL. 6,00 TL. SİNOP HASTANE. 7,00 TL. 6,00 TL. SİNOP/SANAYİ-ORDU KÖYÜ 7,00 TL. 6,00 TL. SİNOP/TOKİ-HEMŞİRİLİK 7,00TL. 6,00TL. BOSTANCILI/HASTANE-SANAYİ-ORDU KÖYÜ 6,00 TL. 5,00TL. STAD-KYK/FEN-İLAHİYAT-EĞİTİM 7,00TL. 6,00TL. ESENTEPE/AKLİMAN 7,00 TL. 6,00 TL. EĞİTİM-İLAHİYAT-FEN/STAD –KYK 7,00TL. 6,00TL. *AÇIK ÖĞRETİM NORMALÜCRETETABİDİR.*YAZ DÖNEMİ12YAŞÜSTÜ NORMALÜCRETETABİDİR.*ÖRGÜN EĞİTİMDEOKUYANLAR ÖGRENCİÜCRETİÖDER. BelediyeMeclisinin2022yılıTemmuzayıMeclisToplantısındaGündemin4.maddesindeyeralanZabıtaMüdürlüğünün29/06/2022tarihve59468105-020- E.116070/351sayılıteklifi ile,Sinop–ErfelekyoluüzerindeErfelekyoluüzeriyayakaldırımıilehastaneistinatduvarıarasındakalanboşalanaprefabrik, taşınabilirtaksidurağıyeribelirlenmesitalebiileilgiliBelediyeveMeclisBaşkanıBarışAYHAN konuileilgiliMeclisÜyelerinedetaylıbilgiverdi. KonuMeclisçeincelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ :14/12/2021tarih ve9256sayılıdilekçeileBelediyemizebaşvuru yapan İsmailDOĞAN,Sinop Atatürk DevletHastanesibahçesinde ''HastaneTaksi''olarak hizmetvermekteiken,yenihastanenin yapılmasından sonraHastaneYönetiminin kararıilehastaneiçerisindekifaaliyetlereizin verilmediğini,talepleriüzerinetarafımızdan gösterilen eskiErfelek yolu üzeriHastanekarşısındabulunan A101marketönüneTaksiDuraklarınıtaşıdıklarını, ancak Polikliniklerden veAcilServisten kesinlikleduraklarının görülmediklerini,taksiçalışanlarıolarak daonlarındahastaneden çıkan vatandaşları göremedikleri,hastavehastayakınlarının mağduriyetyaşadıklarınıbu nedenden taksiduraklarının taşınmalarınıveeskiErfelek yolu üzeriyayakaldırımı ilehastahaneistinatduvarıarasındakalan boşalanaprefabrik,taşınabilirtaksikulübesikoymak veticariaraçlarıkulübenin yanınaçekilmesineizin verilmesiniistemektedirler. Sinop BelediyeBaşkanlığıTicariTaksiveTaksiDuraklarıYönetmeliği'nin GenelYetkiMadde6.''TicariTaksiveTaksisayısınısınırlamaya,artırmayayani ticaritaksiçalışmaruhsatıverip vermemeyetaksidurağısayısınısınırlamaya,taksidurağıruhsatıverip vermemeyetaksiduraklarındakiaraçsayısını azaltmaveartırmaya,duraklarıbirleştirmeye,durak yerlerinideğiştirmeyevedurakların kaldırılmasınaBelediyeMeclisitarafından kararverilir.'' denilmektedir.Konu ileilgiliMeclisçeyapılan değerlendirmedetalep edilen yerin uygun olacağıanlaşıldığından,prefabrik taşınabilirtaksidurağıiçin kulübekonulmasınavesadece3araççekilebilecek şekildedüzenlemeyapılmasınaMeclisçeoybirliğiilekararverildi. BelediyeMeclisinin2022yılıTemmuzayıMeclisToplantısındaGündemin5.maddesindeyeralanMaliHizmetlerMüdürlüğünün29/06/2022tarihve21559232- 110.04-E.116100/639sayılıteklifi ile,BelediyeİdareleriBütçeveMuhasebeYönetmeliğinin37.maddesinegöreBelediyemiz2022yılınaaitekbütçeyapılması talebiileilgiliBelediyeveMeclisBaşkanıBarışAYHAN konuileilgiliMeclisÜyelerinedetaylıbilgiverdi.KonuMeclisçeincelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ :BelediyeİdareleriBütçeveMuhasebeYönetmeliğinin 37.maddesinegöreek ödenek Bütçedetertibibulunduğu haldeihtiyaca yetmeyeceğianlaşılan hizmetiçin tertip açılarak ödenek konurdenmektedir. Belediyemizin bazıbirimlerinin yeterliödeneğibulunmadığıanlaşılmıştır. Bu nedenleBelediyeÖzelKalem Müdürlüğü TemelMaaşlara,ZamlarveTazminatlara,SözleşmeliPersonelÜcretlerigiderlerineiçin toplam 300.000,00 TL, İnsan KaynaklarıveEğitim Müdürlüğü DiğerHizmetAlımlarına6.000.000,00 TL,Fen İşleriMüdürlüğü Sürekliİşçilerin Ücretlerine,SosyalHaklarına, FazlaMesailerine,Ödülveİkramiyelerine,İşsizlik SigortasıFonu,SosyalGüvenlik PirimiÖdemelerine,DiğerHizmetAlımlarına,YolBakım Onarım Giderlerine,DiğerTaşınmazYapım,Bakım,Onarım Giderlerinetoplam 8.650.000,00 TL,MaliHizmetlerMüdürlüğü TemelMaaşlara,TLCinsinden Diğerİç DışBorçFaizGiderlerine,İllerBankasınaVerilen Paylaratoplam 2.600.000,00 TL,İtfaiyeMüdürlüğü TemelMaaşlara,ZamlarveTazminatlara, DiğerDayanıklıMalveMalzemeAlımlarınatoplam 350.000,00 TL.Destek HizmetleriMüdürlüğü AkaryakıtveYağ Alımlarına,Elektrik Alımlarına, Telefon Giderlerine,TaşıtBakım,Onarım Giderlerinetoplam 20.200.000,00 TL,Su veKanalizasyon Müdürlüğü TemelMaaşlara,ZamlarveTazminatlara, Sürekliİşçilerin Ücretlerine,SosyalGüvenlik PirimiÖdemelerinetoplam 510.000,00 TL,Temizlik İşleriMüdürlüğü Sürekliİşçilerin Ücretlerine,Sürekli İşçilerin SosyalHaklarına,Sürekliİşçilerin FazlaMesailerine,SosyalGüvenlik PirimiÖdemelerinetoplam 1.190.000,00 TL,ZabıtaMüdürlüğü TemelMaaşlara, ZamlarveTazminatlaraveDiğerDayanıklıMalveMalzemeAlımlarınatoplam 300.000,00 TL,KültürveSosyalİşlerMüdürlüğü Temsil,Tanıtma,Tören,Fuar veOrganizasyon Giderlerinetoplam 1.000.000,00 TLolmak üzeregeneltoplam olarak 41.100.000,00 TLödenek tahsisedilmesineMeclisçeoybirliğiile kararverildi
Bu haber 715 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum