SİNOP BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

SİNOP BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
01 Eylül 2023 - 13:42 - Güncelleme: 01 Eylül 2023 - 19:44
Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündemin 1.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/07/2023 tarih ve 31105704-020-E.138785/1709 sayılı teklifi ile, Şahin Planlama Jeolojik
Etüd Harita Tic.Ltd.Şti. tarafından yazı ekinde gönderilen 10/03/2023 tarih ve 44 sayılı Belediye Meclis kararına ilişkin banka görüş raporu doğrultusunda hazırlanan Sinop merkez 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı Uygulama imar planları bankamızca 3194 sayılı İmar Kanunu 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ilgili Yönetmelikler ve planlama ilke ve esasları doğrultusunda incelenerek uygun bulunduğu, planların
Belediyemizce de incelenerek uygun bulunması halinde alınacak Belediye Meclis kararı ile birlikte, alanda yer alan turizm merkezine yönelik inceleme yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İller Bankasının 19/07/2023 tarih ve 25510 sayılı yazısı ile; Yüklenici Şahin Planlama Jeolojik Etüd Harita Tic.Ltd.Şti. tarafından hazırlanan Sinop Merkez Koruma Amaçlı İmar Planının ilgili kısımları,
ilgi yazı ekinde gönderilen 06/07/2023 tarih ve 2023/07-1 sayılı imar komisyonu raporunda yer alan talepler ve ekte yer alan 12/07/2023 tarihli banka görüş raporu doğrultusunda yeniden düzenlenmiş olup, imar planı ve plan açıklama
raporunda değişiklik yapılan kısımlar bankanızca; 3194 sayılı imar kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve planlama ilke ve esasları doğrultusunda uygun bulunarak yazı ekinde gönderildiğini,
Sinop Merkez Koruma Amaçlı İmar Planının onama süresinin tamamlanabilmesi için hazırlanan kesin plana yönelik belediye meclisinin uygunluk kararının alınarak Koruma Amaçlı İmar Planı ile birlikte yer alan turizm merkezine yönelik
inceleme yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesini, planların Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun bulması halinde araştırma raporu ve ekleri ile birlikte Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi
istenmektedir.
Belediye meclisinin 10/03/2023 tarih 44 sayılı kararıyla onaylanan ve 57 maddeden oluşan Koruma Amaçlı İmar Planı için imar komisyonu raporuna istinaden yapılan değişiklikler belediye meclisine havale edilmiş ve
imar komisyonu tarafından yapılan inceleme süreci içerisinde, 06/07/2023 tarih 2023/07-1 sayılı 19 maddeden oluşan ek imar komisyonu raporu İller Bankasına gönderilmiş ve bu rapora istinaden yapılan değişiklikler Temmuz ayı
içerisinde yapılan olağanüstü meclis toplantısı ile imar komisyonuna yeniden havale edilmiştir.
Konu ile ilgili Meclisçe yapılan inceleme sonucunda, İller Bankasının 19.07.2023 tarih 25510 sayılı yazılarıyla gerekçe raporunun ve yapılan değişikliklerin yer aldığı Koruma Amaçlı İmar planlarının Samsun Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, İlimiz Merkez Gelincik Mahallesi, 626 Ada, 57 nolu parselde olduğu, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanın ve parsel içinde bulunan tescilli kalıntıya ait 20/06/2023 tarih ve 9413 sayılı kararının da
işlenerek düzeltilmesine, hazırlanan Koruma amaçlı İmar Planlarının ( ekli Planlardaki gibi) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği onaylanmasına, onama sınırı içerisinde turizm alanı bulunması nedeniyle turizm alanına
ait bölümün Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesine, Bakanlığında uygun görmesi halinde Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planlarının Samsun Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının onaylaması halinde ilen edilmek üzere askıya çıkarılmasına, Meclisçe oyçokluğu ile karar verildi.
( Alınan karara Meclis Üyesi Fuat AYDIN, Koruma planı kapsamında yer alan tarihi Adliye Binasının çatı katına yapılan düzenleme, bahçeler mevkiinde orman işletmesine ait alanın 2016 yılında “Turizm Alanı” ilan edilmesi ile kamu
kaynaklarının üçüncü şahısların cebine aktarıldığı, Vilayetin karşısında bulunan eski diş hastanesi alanına dükkanların yaptırılması ki, bu alan yeni koruma imar planında yeşil alan olarak görüldüğü. Sinop kale surları üzerinde 1960’ lı
 yıllardan kalan iki eski yapının sökülmesi, kaldırılması gündemde iken Sebahattin Ali Parkı karşısında Tarihi Ceza Evi duvarında delik açıp, merdiven yaparak tarihin üzerine tadilat yapılması, Anıtlar Kurulu onayları ile gelen
olumsuzluklar olduğu, Şehirlerin Anayasası niteliğinde olan “Koruma ve Şehir Planlarındaki bu olumsuzluklar toplum nezdinde sosyal adalet ve eşitlik ilkesini zedelediği, bu planları yaptıran iki kurumdan biri olan Anıtlar Kurulu
Kararlarıyla Koruma planları delindiği, kendi yaptığı planları göz ardı eden bir kurulun yaptıracağı plana bir Meclis Üyesi olarak Evet demenin söz konusu değildir şeklinde görüş belirterek alınan karara Ret oyu, Belediye Meclis Üyesi
Seyhun ÜSTÜN, Sinop Merkez İlçe için yapılan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planına inceleyen İler Bankası Anonim Şirketine Mekansal Planlama Daire Başkanlığının inceleme raporunda uygun bulmadığı bazı
 maddelerin bulunduğu, bazı maddelerinde uygulanması durumunda planın bütünlüğünün sıkıntıya gireceği, planın bütünün torba olarak onaylanmasının uygun olmadığı şeklinde görüş belirterek alınan karara Çekimser oy, Belediye
Meclis Üyesi Ahmet OZAN, koruma Amaçlı imar planları Sinop halkının reel deki ihtiyaçlarına cevap vermediği, aynı zamanda bazı vatandaşların hakları korunup bazı vatandaşların hakları göz ardı edildiği, Gelincik Mahallesi, 218 Ada,
48 nolu parsel meskun bir alanda vatandaşın hakkından fazla Konut Alanının Özel Alanına çevrildiği, sosyal ve alt yapı alanları adil dağıtılmadığı, şeklinde görüş belirterek alınan karara  Çekimser oy verdi.)
Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündemin 2.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/06/2023 tarih ve 31105704-020-E.137489/1478 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Gelincik Mahallesi,
569 Ada, 11 nolu parselin batısında bulunan imar artığı alanın satışının yapılması talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Gelincik Mahallesi, 569 Ada, 11 nolu parselde resmi imar durumu belgesi hazırlanırken parselin kuzey komşusu olan 569 ada 12 ve 13 no.lu parseller yürürlükteki plan kararı ile yola cephesiz
konumda kaldıkları tespit edilmiş dolayısıyla konunun Meclisçe değerlendirilerek plan tadilatı yoluna gidilebilmesi için konu meclise havale edilmiştir.Konu ile ilgili olarak Meclisçe yapılan incelemede, İlimiz Merkez Gelincik Mahallesi,
569 Ada 11 no.lu parsel belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Ayrık Nizam-3 Kat" "TAKS:0,40-KAKS:1,20" yapılaşma koşullarına sahip "Konut Alanına" tahsisli olduğu, taşınmazın batısında
ihdas edilecek imar artığı alanın bulunduğu, ayrıca taşınmaza komşu olan 569 ada 12 ve 13 no.lu parseller yürürlükteki plan kararı ile yola cephesiz konumda kaldığı görülmüştür. Bu nedenle taşınmazların cephe aldığı yol genişliği
mevcut yapı adalarının kat yükseklikleri düşünüldüğünde yeterli bulunduğu, ayrıca devam eden yol güzergâhında genişlik değiştirilemeyeceği anlaşıldığından, yürürlükteki planda ihdas edilmesi gerekli gözüken kısmın cep otoparkı
olacak şekilde  plan tadilatının hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi. Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündemin 3.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 21/06/2023 tarih ve 31105704-020-E.137504/1481 sayılı teklifi ile, Sinop Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün 29/05/2023 tarih 20796 sayılı yazıları ile Belediye Meclisinin 70,71,77,80 ve 81 nolu kararlarına ilişkin
inceleme raporu oluşturulduğu ve raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Sinop Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün 29/05/2023 tarih 20796 sayılı yazıları ile Belediye Meclisinin 70,71,77,80 ve 81 nolu kararlarına ilişkin inceleme raporundabelirtilen eksikliklerin giderilmesi
talep edilmektedir.Söz konusu raporda belirtilen Belediye Meclisinin 08/05/223 tarih 70,71 ve 80 sayılı  belediye meclis kararı ile yapılan plan değişikliklerindeki sürece dair eksiklerin giderilmesine,ayrıca 08/05/2023 tarih 77
sayılı ve 09/05/2023 tarih 81 sayılı belediye meclis kararında belirtilen belediye meclisi çalışma yönetmeliğine dair eksikliklerin ilgili müdürlüklere bildirilerek eksikliklerin giderilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündemin 4.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/06/2023 tarih ve 31105704-020-E.137510/1484 sayılı teklifi ile, Samsun 3. İdare Mahkemesinin
2022/1094 Esas, 2023/679 Nolu Kararına uygun plan tadilatı hazırlanması talebi Meclisçe incelendi.DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Sinop Merkez 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planları 21/06/20222 tarih 40 sayılı
Belediye Meclis kararıyla onaylanmış ve yürürlüktedir. İlimiz Merkez Ordu Mahallesi, 245 Ada, 1 nolu parsel Belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı (Belediye)" olarak
planlanmıştır. Söz konusu plan kararına askı süresi içerisinde yapılan itiraz 02/08/2022 tarih 79 sayılı belediye meclis kararıyla reddedilmiştir. Ancak Samsun 3. İdare Mahkemesine yapılan itiraz neticesinde Samsun 3. İdare Mahkemesinin
2022/1094 Esas, 2023/679 Nolu Kararında söz konusu parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasının teknik bir gerekliliğinin olmadığını ve ayrıca Belediye Hizmet Alanında hangi kullanımın yer alacağının detayı belirtmediği
gerekçesiyle plan kararının iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle Samsun 3. İdare Mahkemesinin 2022/1094 Esas, 2023/679 no.lu kararına uygun plan tadilatı hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündemin 5.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2023 tarih ve 31105704-020-E.137732/1518 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Ada Mahallesi, 374 ada,
1 nolu parselin maliki olduğunu parselinin daha önceki imar planlarında yola terkinin yapıldığı, ancak yürürlükteki planlarda karşı adada yoldan ihdas göründüğü, bu nedenle yapı adası ile parsel mülkiyetinin uyumlu hale getirildiği plan
tadilatının yapılarak mağduriyetinin giderilmesi talebi Meclisçe incelendi.DURUM GÖRÜŞÜLDÜ :Belediyemize dilekçe veren Murat GÖL isimli vatandaşımız,  İlimiz Merkez Ada Mahallesi, 374 Ada, 1 nolu parselin maliki olduğunu belirterek,
parselinin daha önceki imar planlarında yola terkinin yapıldığı ancak yürürlükteki planlarda karşı adada yoldan ihdas göründüğünü, bu nedenle yapı adası ile parsel mülkiyetinin uyumlu hale getirilmesi için plan tadilatının yapılarak
mağduriyetinin giderilmesini talep edilmektedir. İlimiz Merkez Ada Mahallesi, 374 Ada, 1 nolu parsel Belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir bölümü yol, bir bölümü ise "Ayrık Nizam-5
Kat" "TAKS:0,35-KAKS:1,75" yapılaşma koşullarına sahip "Konut Alanı" na tahsisli olduğu, taşınmazın bulunduğu yapı adasında yeni plan sınırlarına uygun terk işlemi yapmış parsellerin bulunduğu anlaşılmıştır.Bu nedenle söz konusu
parselin cephe aldığı yol genişliğinin değiştirilmeden, parsel mülkiyetine uyumlu halde hazırlanacak plan tadilatının yapılarak Belediye Meclisine sunulmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı
Meclis Toplantısında Gündemin 6.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/07/2023 tarih ve 31105704-020-E.137753/1519 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Korucuk Mahallesi,4 pafta,55 nolu
parselin ifrazı sonucu oluşmuş 286 ada 1 nolu parselin yapılaşmasına engel olan kısıtlılığın kaldırılması için Danıştay 6. Daire başkanlığının 2021/1245 Esas no 2023/4110 karar no ile alınan kararıyla ilgili talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: İlimiz Merkez Korucuk Mahallesi, 4 pafta, 55 nolu parselin ifrazı sonucu oluşmuş 286 ada, 1 nolu parselin yapılaşmasına engel olan kısıtlılığın kaldırılması için belediyemize
dilekçe verilmiş, talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından red edilmiştir. İlgili şahıs konuyu idare mahkemesine dava etmiş, Samsun İdare Mahkemesince mahkeme kararındaki gerekçeler nedeniyle, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün
tadilat talebinin Müdürlükçe red edilme yetkisi bulunmadığından Mahkemece iptal edilmiştir.Aynı zamanda Danıştay 6. Dairesinin 2021/1245 Esas No 12023/4110 Karar No ile kararı ile Samsun İdare Mahkemesinin kararı onanmıştır.
Bu nedenle Danıştay 6. Daire Başkanlığının 2021/1245 Esas, 12023/4110 Karar Nolu kararına aynen uyulmasına, İlimiz Merkez Korucuk Mahallesi, 286 ada, 1 nolu parselin teknik alt yapıdan konut alanına çevrilmesi talebinin yoğunluk
artışına neden olacağı ve kamunun teknik altyapıya ihtiyacı bulunduğu anlaşıldığından talebin reddine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündemin 7.maddesinde yer alan
Zabıta Müdürlüğünün 25/07/2023 tarih ve 59468105-020-E.138976/277 sayılı teklifi ile, S.S.6 Nolu Dolmuşçular ve Halk Otobüsleri Karayolu Taşıma Kooperatifinin; taşımacılık yaptıklarını, içlerinde bulunduğu şartlardan dolayı akaryakıt,
araç parçası, lastik, işçilik giderleri ve personel giderlerinin aşırı artması nedeni ile dolmuş indi bindi ve güzergâh fiyatlarının yeniden belirlenmesi talebi Meclisçe incelendi.    
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren S.S 6 Nolu Dolmuşçular Kooperatifinin akaryakıt, araç parçası, lastik, işçilik giderleri ve personel giderlerinin aşırı artması nedeni ile
dolmuş indi bindi ve güzergah fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebi Meclisçe incelenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin p bendi gereği aşağıda belirlendiği şekilde olmasına Meclisçe oyçokluğu ile karar verildi.
( Alınan karara Meclis Üyesi Fuat AYDIN,akaryakıta, yedek parçaya, işçilik, ve personel giderlerine gelen aşırı zamlar ve ek vergiler sebebiyle dolmuşçu esnafının mağdur edildiği, toplu taşımanın bir kamu hizmeti olduğu, bu hizmeti
daha önceleri yerel yönetimler yapılmakta iken, birçok yerel yönetim tarafından özelleştirilerek, oluşan hatların satıldığı, halka birçok yerde ( raylı sistemin ve deniz ulaşımının olmadığı) ulaşım hizmeti toplu taşıma ile verildiği, öğrenci
 ve fakirleşen emekliler üzerinde yapılacak olan dolmuş ücret artışı çok büyük bir sıkıntı yaratacağını, bu işin çözümünün dolmuş ücretlerinin arttırılmasından ve dar gelirli halkın daha da mağdur edilmesinden geçmediği, dolmuşçu
deneklerinin, bunlara bağlı oldukları federasyonların ve yerel yönetimlerin, dolmuş hizmetlerinde sübvanse sağlanması ( akaryakıt ve vergiler üzerinden ) ve bununla ilgili genel idarelerden taleple bulunması ve bu konuda hükümet
nezdinde siyasi baskı oluşturulması gerektiğini belirterek alınan karara Çekimser oy verdi.)
S.S.6 NOLU DOLMUŞCULAR KOOPERATİFİNİN
GÜZERGAH                                                                                   :NORMAL   :        ÖĞRENCİ   :
İNDİ- BİNDİ                                                                                    12,00 TL.                 9,50 TL.
SİNOP/AKLİMAN-DİBEKLİ                                                              15,00 TL.                 12,00 TL.
SİNOP/KORUCUK-OTOGAR-KİRAZTEPE                                        13,50TL.                  11,00 TL.
SİNOP/KAMPÜS-CEZAEVİ-SANAYİ-ORDUKÖYÜ-TOKİ                    13,50TL.                  11,00 TL.
SİNOP-KORUCUK İÇİ-BOSTANCILI İÇİ- HAVAALANI                       13,50TL.                  11,00 TL.
SİNOP HASTANE- OSMANİYE                                                        13,50TL.                  11,00 TL.
OSMANİYE- KYK-HASTANE/TOKİ-SANAYİ ORDUKÖYÜ                   13,50TL.                  11,00 TL.
OSMANİYE- KYK-HASTANE/KAMPÜS                                             12,00 TL.                   9,50 TL.
OSMANİYE- KYK-HASTANE/AKLİMAN                                                13,50TL.                   11,00 TL.
BOSTANCILI/HASTANE-SANAYİ-ORDU KÖYÜ                                  12,00 TL.                   9,50TL.
ESENTEPE/ AKLİMAN                                                                      13,50TL.                  11,00 TL.
STAD-KYK/ HASTANE- KAMPÜS                                                       13,50TL.                  11,00 TL.  *AÇIK ÖĞRETİM NORMAL ÜCRETE TABİDİR.*ÖRGÜN EĞİTİMDE OKUYANLAR ÖGRENCİ ÜCRETİ ÖDER.
Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündemin 8.maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğünün 01/08/2023 tarih ve 59468105-020-E.139128/283 sayılı teklifi ile, Sinop Şoförler ve
Otomobilciler Odasına taksici esnaflar tarafından gönderilen 27/07/2023 tarih ve 47 sayılı yazıları doğrultusunda, İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari taksilerin tarife ücretlerinin belirlenmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Sinop Şoförler ve Otomobilciler Odasına taksici esnaflar tarafından gönderilen 27/07/2023 tarih ve 47 sayılı yazıları doğrultusunda, İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari taksilerin güncellenen tarife
ücretlerinin aşağıda belirtildiği şekilde incelenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin  p bendi gereği aşağıda belirlendiği şekilde olmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
TAKSİCİ ESNAFININ  AÇILIŞ: 24,00 TL.KM :  16,00 TL.BEKLEME :  2,00 TL.KISA MESAFE:  50,00 TL
Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündem dışı görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139464/1820 sayılı teklifi, İlimiz Merkez Bostancılı Mahallesi,
102 ada, 5 nolu parsel ve civarında plan tadilatı yapılması talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ   : İlimiz Merkez Bostancılı Mahallesi, 102 ada, 5 nolu parselde ve civarında 04/07/2023 tarih ve 116 sayılı Belediye Meclis kararı ile doğalgaz alt yapı çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile fiiliyattaki yollar ile
uyumlu imar planı tadilatı hazırlanmasına karar verilmiştir.Anılan Meclis kararı doğrultusunda İlimiz Merkez Bostancılı Mahallesi, 102 ada, 5 nolu parsel ve civarında 1/5000 Ölçekli Nazım, ( ekli planlardaki gibi) plan tadilatında Meclisçe
yapılan incelemede,  mevcutta aktif olan kadastro yolların plana işlenmediği ve yola çevrilmiş olan yeşil alanlara eşdeğer olan ayırmak için park alanlarının yüz ölçümlerinin artırıldığı, dolayısıyla yapılan plan tadilatının mağduriyetin
giderilmesine yönelik hazırlandığı, mevcut arazi kullanımının plana yansıtıldığı görüldüğünden 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereği onaylanmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.


Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündem dışı görüşülmesi talep edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/05/2023 tarih ve 31105704-020-E.139463/1821 sayılı teklifi ile, Sinop Merkez1/1000 ölçekli
uygulama imar planında; plan notu:2.5 de belirtilen " karma kullanımlarda konut kullanımları oranı %80 i geçemez" hükmünün uygulama aşamasında söz konusu plan notunun sadece TİCTK alanlarında değil TİCK alanlarında da
uygulanması gerektiğinin ve bazı parsellerde yörenin topografyası gereği bodrum kat açığa çıkması durumunda zemin katında ticaret zorunlu kılınmasının mağduriyet yaşatması sebebiyle plan notunda değişikliğe gidilmesi talebi Meclisçe
incelendiDURUM GÖRÜŞÜLDÜ  : Sinop Merkez1/1000 ölçekli uygulama imar planında; plan notu:2.5 de belirtilen " karma kullanımlarda konut kullanımları oranı %80 i geçemez" plan notunda ticaret kullanımın %20 yi geçmeyecek şekilde
sadece zemin kat ve bodrum kat ile sınırlandırılmasına yönelik plan tadilatı talep etmiş, belediye meclisinin 06/12/2022 tarih 757 sayılı kararıyla plan tadilatının yapılmasına karar verilmiş ve belediye meclisinin 08/03/2023 tarih 35 sayılı
kararıyla ; Plan Notu:2.5: Tİ̇CTK(Ti̇caret+turi̇zm+konut) Karma Kullanim Alanlari Konut, Ti̇caret ve Turi̇zm kullanimlarindan İki̇si̇nin ve yahutta konut hariç tamaminin bi̇rli̇kte yer alabi̇leceği alanlardir. Bu Alanlarda Zemi̇n katin Ti̇caret veya
Turi̇zm kullanilmasi Zorunlu Olup, Üst Katlar Konut Olarak Kullanilabi̇li̇r. Bu Doğrultuda Alanin Tamami Turi̇zm ve/Veya Ti̇caret olarak Da Kullanilabi̇li̇r. Bu alanlarda kullanilan emsal alaninin en fazla % 80 i Konut Kullanimi olabilir. Ancak
Parselasyon Planlari Tamamlanmiş Yapi Adalarinda Parsel büyüklükleri̇nden Kaynakli Mi̇ni̇mum %20 Konut Dişi Kullanim oraninin Sağlanamadiği Yapi Adalarinda Zemi̇n Katta Sinirli Kalmak Kaydiyla %20 Ti̇caret Ve/Veya Turi̇zm Kullanim
Oraninin(kullanilan emsal alani oraninin) değiştirilebileceği ̇yönünde i̇lgi̇li̇ idaresi̇nce uygulama karari veri̇lebi̇li̇r. "şeklinde plan notu değişikliği onaylanmış ve kesinleşmiştir.
Ancak uygulama aşamasında söz konusu plan notunun sadece TİCTK alanlarında değil TİCK alanlarında da uygulanması gerektiğinin ve bazı parsellerde yörenin topografyası gereği bodrum kat açığa çıkması durumunda zemin
katında ticaret zorunlu kılınmasının, ayrıca tek parselde birden fazla yapı yapılaması durumunda her bloğa ticaretin sirayet etmesinin zorunlu kılınmasının mağduriyet yaşatması sebebiyle, karma kullanımlardaki koşulların belirlendiği
Plan Notu:2.4,Plan Notu:2.5 de değişikliğe gidilmesi gerektiği tespit edilmiş olup, hazırlanacak plan notu değişikliğinin Belediye Meclisine sunulmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
                                    
Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündemin 9.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139250/1796 sayılı teklifi,
Gündemin 10.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139248/1797 sayılı teklifi,
Gündemin 11.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139246/1802 sayılı teklifi,
Gündemin 12.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139247/1803 sayılı teklifi,
Gündemin 13.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139239/1804 sayılı teklifi,
Gündemin 14.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139243/1805 sayılı teklifi,
Gündemin 15.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139253/1806 sayılı teklifi,
Gündemin 16.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139255/1807 sayılı teklifi,
Gündemin 17.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139251/1808 sayılı teklifi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ  :Gündemin 9.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139250/1796 sayılı teklifinin,
Gündemin 10.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139248/1797 sayılı teklifinin,
Gündemin 11.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139246/1802 sayılı teklifinin,
Gündemin 12.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139247/1803 sayılı teklifinin,
Gündemin 13.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139239/1804 sayılı teklifinin,
Gündemin 14.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139243/1805 sayılı teklifinin,
Gündemin 15.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139253/1806 sayılı teklifinin,
Gündemin 16.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139255/1807 sayılı teklifinin,
Gündemin 17.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2023 tarih ve 31105704-020-E.139251/1808 sayılı teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği
komisyon tarafından hazırlanacak raporun Eylül ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Temmuz ayı Olağanüstü Meclis Toplantısında Gündemin 1.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/07/2023 tarih ve 31105704-020-E.138785/1709 sayılı teklifi ile, İller Bankasının
19/07/2023 tarih ve 25510 yazılarıyla, Belediyemize  gönderilen Koruma Amaçlı Uygulama imar planları ve ekleri Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ  : İller Bankasının 19/07/2023 tarih ve 25510  sayılı yazıları ile, Belediyemize gönderilen  koruma  amaçlı imar planı ve eklerinin incelenmek üzere  İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 24.maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Ağustos ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.   SİNOP BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

Belediye Meclisinin 2023 yılı Temmuz ayı Olağanüstü Meclis Toplantısında Gündemin 1.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/07/2023 tarih ve 31105704-020-E.138785/1709 sayılı teklifi ile, İller Bankasının
19/07/2023 tarih ve 25510 yazılarıyla, Belediyemize  gönderilen Koruma Amaçlı Uygulama imar planları ve ekleri Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: İller Bankasının 19/07/2023 tarih ve 25510  sayılı yazıları ile, Belediyemize gönderilen  koruma  amaçlı imar planı ve eklerinin incelenmek üzere  İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayılı Belediye
 Kanununun 24.maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Ağustos ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.        
        

 
Bu haber 4130 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

<